×

1. Vår syn på integritet

1.1 För oss på Elvie ("Elvie", "vi", "vår" eller "oss") är det lika viktigt att skydda och respektera dina personuppgifter som att skapa banbrytande och smart teknologi för kvinnor. Denna Integritetspolicy förklarar hur vi samlar in, lagrar, behandlar, överför, delar och använder uppgifter som identifierar dig eller kan förknippas med dig (”personuppgifter”). Den innehåller också information om hur vi använder cookies och liknande teknik.

1.2 Vi driver webbplatsen www.elvie.com där du kan se och beställa produkter, läsa nyheter och information om våra produkter och hälsofrågor som rör kvinnor samt se anvisningar och tips om hur du använder våra produkter ("Webbplatsen"). Vi driver också produktspecifika appar som kan laddas ner till din enhet och kopplas till våra produkter och som, i vissa fall, krävs för att produkten ska fungera i enlighet med bruksanvisningen ("Apparna").

1.3 Denna Integritetspolicy gäller Webbplatsen och våra Appar. Se till att du har läst denna Integritetspolicy och förstått hur vi samlar in, lagrar, använder och lämnar ut dina personuppgifter innan du skaffar åtkomst till eller använder Webbplatsen eller Apparna.

2. Vem som bär ansvaret för användning av dina personuppgifter

2.1 Elvie är det särskilda företagsnamn som används av Chiaro Technology Limited, som har ansvaret för de personuppgifter vi innehar om dig i anslutning till din användning av Webbplatsen och Apparna. Detta betyder att vi fastställer och bär ansvaret för hur dina personuppgifter används.

3. Personuppgifter vi samlar in när du använder webbplatsen, kontaktar oss eller köper produkter och hur vi använder dem

3.1 Vi samlar in personuppgifter som du frivilligt och direkt tillhandahåller oss när du använder Webbplatsen. Detta kan inbegripa information som du ger oss när du beställer och betalar för en produkt via vår Webbplats, kommunicerar med oss via telefon, e-post eller på annat sätt i frågor som gäller Webbplatsen eller våra produkter, skickar recensioner eller anmäler dig till våra e-postlistor, nyhetsbrev eller andra former av marknadsföringskommunikation.

3.2 Vi talar om för dig när du behöver uppge vissa personuppgifter för att vi ska kunna behandla din beställning, besvara din fråga eller tillhandahålla någon annan funktion på Webbsidan. Om du väljer att inte uppge dessa personuppgifter är det möjligt att vi inte kan behandla din beställning, ge dig support eller tillgodose övriga begäranden.

3.3 När du använder Webbplatsen kan vi komma att samla in bland annat följande kategorier av information:

a) vilken typ av produkt och vilket antal du beställer;

b) dina kontaktuppgifter, såsom namn, e-postadress och telefonnummer;

c) din leveransadress;

d) dina betalningsuppgifter, såsom betalningsmetod och faktureringsadress;

e) dina inställningar för hur vi ska kommunicera med dig och hur Webbplatsen visas samt

f) innehållet i de frågor och begäranden du skickar till oss.

Vi använder denna information för att behandla beställningar du gör via Webbplatsen, besvara dina frågor och synpunkter, kontakta dig samt utveckla nya produkter och tjänster.

3.4 Tillägg 1 innehåller mer information om de kategorier av personuppgifter vi samlar in om dig och hur vi använder uppgifterna när du använder Webbplatsen, den rättsliga grunden för vår behandling av personuppgifterna samt vilka som tar emot personuppgifterna.

4. Personuppgifter vi samlar in när du använder våra Produkter och Appar och hur vi använder dem

4.1 Vi samlar även in personuppgifter som du frivilligt skickar direkt till oss när du använder våra produkter och Appar. Detta kan inbegripa information du ger oss när du skapar ett konto i en App eller när du sammankopplar och använder en av våra produkter med tillhörande App.

4.2 Vi kommer att tala om när du behöver uppge vissa personuppgifter för att vi ska kunna tillhandahålla vissa funktioner i Apparna. Om du väljer att inte uppge dessa personuppgifter är det möjligt att vi inte kan tillhandahålla dig delar av Appen.

4.3 När du använder produkterna och tillhörande Appar kan vi samla in bland annat följande kategorier av uppgifter:

a) namn och e-postadress;

b) födelsedatum och antal barn;

c) information om hur du använder produkten samt

d) dina preferenser för hur vi kommunicerar med dig och hur Apparna visas. 

Vi använder denna information för att tillhandahålla dig funktionerna i våra produkter och Appar, ge dig kundsupport samt för forskning och utveckling (inbegripet utveckling av nya produkter och tjänster).

4.4 Tillägg 2 innehåller mer information om de kategorier av personuppgifter vi samlar in om dig och hur vi använder dessa uppgifter när du använder våra produkter och Appar, den rättsliga grunden för vår behandling av personuppgifterna samt vilka som tar emot personuppgifterna.

5. Information som vi automatiskt samlar in om din användning av våra Appar och vår Webbplats

5.1 Vi samlar även automatiskt och indirekt in personliga uppgifter om hur du får tillgång till och använder Webbplatsen och våra Appar samt information om enheten du använder för att få åtkomst till Webbplatsen eller Apparna. Exempelvis kan vi samla in: 

a) information om funktionerna du använder och sidorna du besöker på Webbplatsen och i Apparna;

b) information om din enhet (såsom IP-adress, enhets-id, enhetens typ, modell och tillverkare) samt

c) information om dina användarmönster (såsom hur ofta du använder Webbplatsen eller en App och dina språkinställningar).

Vi använder denna information för att tillhandahålla dig funktionerna på Webbplatsen och i Apparna, för att övervaka och förbättra Webbplatsen och Apparna och för att utveckla nya produkter och tjänster.

5.2 Tillägg 3 innehåller mer information om de kategorier av personuppgifter vi automatiskt samlar in om dig och hur vi använder dessa. Tabellen innehåller även den rättsliga grunden för vår behandling av personuppgifterna och anger vilka som tar emot personuppgifterna.

5.3 Vi kan komma att sammankoppla eller kombinera personuppgifterna vi samlar in om dig och informationen vi samlar in automatiskt. På så sätt kan vi ge dig en personligt anpassad upplevelse oavsett hur du väljer att interagera med oss.

5.4 Vi kan komma att anonymisera och aggregera personuppgifter vi samlar in (så att de inte direkt identifierar dig). Vi kan använda anonymiserad information för exempelvis testning av våra it-system, forskning, dataanalys, förbättring av Webbplatsen och våra Appar och utveckling av nya produkter och funktioner

6. Hur länge vi sparar dina personuppgifter

6.1 Vi sparar vanligen de personuppgifter vi samlar in om dig endast så länge som krävs för att uppfylla de ändamål som anges i Tillägg 1, Tillägg 2 och Tillägg 3, enligt våra rättsliga förpliktelser och berättigade affärsintressen.

6.2 Vi kan dock komma att behålla dina personuppgifter längre om lagen kräver det.

7. Mottagare av personuppgifter

7.1 Utöver de mottagare som anges i Tillägg 1, 2 och 3 kan vi även komma att dela dina personuppgifter med följande parter (om så krävs för den användning som beskrivs i Tillägg 1, 2 och 3): 

a) Tjänsteleverantörer och rådgivare: vi kan komma att dela dina personuppgifter med tredjepartsleverantörer och andra tjänsteleverantörer som utför tjänster åt oss eller för vår räkning, vilket kan inbegripa att tillhandahålla professionella tjänster, såsom juridiska tjänster, bokföringstjänster, postförmedling, e-post- eller chattjänster, bedrägeriskydd, webbhotelltjänster eller analystjänster. 

b) Sociala medier: vi kan komma att använda "lookalike"-modellering, såsom Facebooks lookalike-målgrupper, för att identifiera potentiella nya kunder utifrån egenskaper de delar med dig. Om du interagerar med oss genom sociala medier, till exempel besöker Webbplatsen eller laddar ner Apparna till följd av en annons i ett socialt medium, kan vi komma att dela dina personuppgifter med sociala medieplattformar för att de ska kunna identifiera användare som liknar dig, exempelvis användare som har gillat samma sidor eller innehåll som du.

c) Köpare och tredje part i samband med en affärstransaktion: dina personuppgifter kan komma att lämnas ut till tredje part i samband med en transaktion, såsom en sammanslagning, försäljning av tillgångar eller aktier, omorganisation, finansiering, förändring av kontroll eller uppköp av hela eller delar av vår verksamhet.

d) Brottsbekämpande organ, tillsynsmyndigheter och andra parter av rättsliga skäl: vi kan komma att dela dina personuppgifter med tredje part när lagen kräver detta eller om vi har rimliga skäl att tro att detta krävs för att (i) uppfylla lagens krav och rimliga begäranden från brottsbekämpande organ; (ii) upptäcka och utreda illegal verksamhet och kontraktsbrott, inbegripet brott mot våra Användarvillkor och Köpvillkor och/eller (iii) utöva eller skydda rättigheter, egendom eller personlig säkerhet som tillhör eller tillkommer Elvie, dess användare eller andra.

7.2 Utöver det som sagts här ovan kan vi även komma att dela statistik och analyser vi tagit fram utifrån dina personuppgifter. Denna statistik och dessa analyser skapas utifrån anonymiserad och aggregerad information så att du inte kan identifieras (vare sig direkt eller indirekt) eller ens pekas ut med hjälp av denna information.

8. Marknadsföring och annonsering

8.1 Från tid till annan kan vi komma att kontakta dig med information om våra produkter och tjänster, bland annat genom att skicka marknadsföringsmeddelanden och be om din feedback på våra produkter och tjänster.

8.2 De flesta marknadsföringsmeddelanden skickas med e-post. I vissa fall kan vi komma att använda personuppgifter vi samlar in om dig för att avgöra vilken marknadsföringsinformation som är mest relevant för dig.

8.3 Vi kommer endast att skicka marknadsföringsmeddelanden om du har gett oss ditt medgivande. Du kan uppdatera dina inställningar för e-post vid ett senare tillfälle, och även dra tillbaka ditt medgivande, genom att klicka på länken längst ner i våra marknadsföringsmejl.

9. Lagring och överföring av dina personuppgifter

9.1 Säkerhet. Vi implementerar lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter mot oavsiktlig eller olaglig förstöring, förlust, ändring eller skada. Alla personuppgifter vi samlar in lagras på säkra servrar. Vi kommer aldrig att skicka dig icke begärd e-post eller ringa och be dig uppge användarnamn, lösenord, kredit- eller bankkortsupplysningar eller personnummer.

9.2 Avidentifiering. När vi samlar in personlig information om din användning av våra produkter och Appar lagrar vi den endast på ett sätt som inte direkt identifierar dig. Vi kommer endast att återidentifiera dig under exceptionella omständigheter, exempelvis om så krävs enligt tillämplig lag, om du ber oss göra det eller om vi behöver återkalla en produkt.

9.3Internationella överföringar av dina personuppgifter. De personuppgifter vi samlar in kan överföras till och lagras i länder utanför den jurisdiktion du befinner dig i, där vi och våra tredjepartsleverantörer bedriver verksamhet. Om du befinner dig i Storbritannien eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet ("EES") kan dina personuppgifter komma att behandlas i länder utanför Storbritannien eller EES, vilket inkluderar USA.

9.4 Om sådan överföring sker säkerställer vi:

a) att personuppgifterna överförs till länder som anses erbjuda en likvärdig nivå av skydd eller att

b) att överföringen görs under lämpliga säkerhetsåtgärder, såsom de standardklausuler för dataskydd som antagits av Europakommissionen eller UK Information Commissioner.


Om du har frågor kring dessa säkerhetsåtgärder ber vi dig kontakta oss med hjälp av kontaktuppgifterna i slutet av Integritetspolicyn.

10. Dina rättigheter när det gäller personuppgifter

10.1 Enligt tillämplig privaträtt har du följande rättigheter i fråga om de personuppgifter vi innehar:

a) Rätt till tillgång. Du har rätt att få: 

i) information om huruvida, och i så fall var, vi behandlar dina personuppgifter;

ii) information om kategorierna av personuppgifter vi behandlar, för vilka ändamål vi behandlar dina personuppgifter samt information om hur vi avgör lämplig bevarandeperiod;

iii) information om kategorierna av mottagare med vilka vi kan komma att dela dina personuppgifter samt

iv) en kopia av de personuppgifter vi har om dig. 

b) Rätten till dataportabilitet. Du har rätten att, under vissa omständigheter, få en kopia av de personuppgifter du har gett oss i ett strukturerat, allmänt använt, maskinläsbart och kompatibelt format eller att begära överföring av dina personuppgifter till en annan person.

c) Rätt till rättelse. Du har rätt att utan onödigt dröjsmål få felaktiga eller ofullständiga personuppgifter rättade.

d) Rätt till radering. Du har rätten att, under vissa omständigheter, begära att vi utan onödigt dröjsmål raderar dina personuppgifter om det inte är befogat att vi fortsätter att behandla dessa personuppgifter.

e) Rätt till begränsning. Du har rätten att, under vissa omständigheter, begära att vi begränsar de ändamål för vilka vi behandlar dina personuppgifter om det inte skulle vara befogat att fortsätta att behandla dina personuppgifter på detta sätt, exempelvis om du bestrider personuppgifternas riktighet. 

10.2 Du har även rätt att göra invändningar mot all behandling som grundar sig på våra berättigade intressen om du har skäl som hänför sig till din specifika situation. Det kan finnas starka skäl att fortsätta behandla dina personuppgifter, och vi kommer att bedöma saken och informera dig om så är fallet. Du kan av vilket som helst skäl göra invändningar mot marknadsföringsaktiviteter.

10.3 Om du önskar utöva någon av dessa rättigheter ber vi dig kontakta oss med hjälp av kontaktuppgifterna i slutet av Integritetspolicyn.

10.4 Du kan även gå igenom och ändra vissa av de personuppgifter du skickat till oss genom att använda funktionerna för detta i Apparna.

10.5 Eftersom databehandlingen är konfidentiell kan vi komma att be dig bevisa din identitet när du utövar ovan nämnda rättigheter. Detta kan du göra genom att skicka en skannad kopia av ett giltigt identitetsdokument eller en undertecknad fotostatkopia av ett giltigt identitetsdokument.

10.6 Vi försöker svara på dina frågor om rättigheter inom en månad efter att vi mottagit en begäran.

10.7 Om vi inte kan möta ovan nämnda deadline på grund av att kravet är komplext eller på grund av antalet begäranden vi får, kommer vi att ge dig en ny deadline då vi förväntas svara dig. Denna nya deadline får inte ligga mer än två månader från det datum då vi meddelar dig om att en förlängning är nödvändig.

10.8 Om vi inte fullgör din begäran kommer vi att inom den en månad långa deadlinen informera dig om skälen till detta beslut och din rätt att lämna in ett klagomål till din nationella dataskyddsmyndighet.

11. Cookies och liknande teknik som används på vår webbplats

11.1 Vår Webbplats använder cookies och liknande teknik (såsom Local Storage Objects eller LSO) för att skilja dig från andra Webbplatsanvändare.

11.2 Cookies är små kodavsnitt som gör att vi kan ge dig en personlig Webbplatsupplevelse genom att spara din information, exempelvis användarnamn och andra inställningar. En cookie är en liten datafil som vi överför till hårddisken på din dator för att kunna registrera information.

11.3 Cookies hjälper oss att ge dig en bra upplevelse av vår Webbplats och att övervaka och analysera hur du använder och interagerar med Webbplatsen så att vi kan fortsätta att förbättra den. De hjälper även oss och våra annonseringspartners att avgöra vilka produkter och tjänster som kan vara intressanta för dig, så att vi kan visa dig riktade annonser.

11.4 Vi använder följande typ av cookies:

a) Absolut nödvändiga cookies. Dessa cookies krävs för att Webbplatsen ska fungera. De inbegriper exempelvis cookies som gör att du kan använda varukorgen eller betala för produkter via vår Webbplats. 

b) Analys-/prestandacookies. Dessa gör att vi kan känna igen och räkna antalet besökare och se hur besökarna rör sig på Webbplatsen när de använder den. Det hjälper oss att förbättra Webbplatsens funktioner, exempelvis så att användare lätt hittar det de letar efter. Vi kan komma att använda analysverktyg från tredje part, såsom Google Analytics, för att mäta webbplatstrafiken och användartrender samt få en bättre inblick i användarnas demografi. Du kan läsa mer om Googles metoder på http://www.google.com/policies/privacy/partners och se vilka möjligheter som för närvarande finns att välja bort cookies på https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

c) Funktionella cookies. Dessa cookies används för att känna igen dig när du återvänder till Webbplatsen. På så sätt kan vi anpassa vårt innehåll efter dig, använda ditt namn och komma ihåg dina inställningar (till exempel språk och region).

d) Marknadsföringscookies. Dessa cookies registrerar ditt besök på Webbplatsen, vilka sidor du besökt och vilka länkar du följt. Vi använder denna information för att göra Webbplatsen och annonserna på den samt marknadsföringsmeddelanden vi skickar till dig mer relevanta för dina intressen. Vi kan även dela denna information med tredje part som tillhandahåller oss en tjänst för detta ändamål.

e) Tredjepartscookies. Tänk på att annonsörer och annan tredje part kan använda sina egna cookies när du klickar på en annons eller länk på vår Webbplats. Dessa tredje parter är själva skyldiga att redogöra för sin cookie- och integritetspolicy. 

11.5 Se Tillägg 4 för mer information om vilka cookies vi använder på Webbplatsen.

11.6 De cookies vi använder har skapats för att du ska få ut så mycket som möjligt av vår Webbplats, men om du inte vill acceptera cookies kan du ändra inställningarna för cookies i de flesta webbläsare. Observera att om du väljer att blockera alla cookies kanske du inte kan använda samtliga funktioner på Webbplatsen. Dessa inställningar hittar du vanligen under menyerna ”alternativ” eller ”inställningar” i din webbläsare. För att få hjälp att förstå inställningarna kan du gå till hjälpavsnittet i din webbläsare.

11.7 Om du vill veta mer om cookies och annan liknande teknik kan du besöka www.allaboutcookies.org eller Network Advertising Initiatives onlineresurser på www.networkadvertising.org.

11.8 Tänk på att radering och blockering av cookies inte nödvändigtvis skyddar mot alla typer av spårningsteknik, exempelvis Local Storage Objects (LSO) som HTML5.

12. Spårningsteknik som används i våra e-postmeddelanden

12.1 Våra e-postmeddelanden kan innehålla spårningsteknik som ger oss information om hur du interagerar med våra e-postmeddelanden, till exempel om och när du har öppnat ett e-postmeddelande vi har skickat till dig, hur många gånger du har läst det och om du har klickat på några länkar i det. Detta hjälper oss att mäta effektiviteten på våra e-postkampanjer, skapa e-postmeddelanden som är mer relevanta för dig och få veta om du har öppnat och läst viktiga administrativa e-postmeddelanden vi skickat.

12.2 De flesta vanliga e-postklienter låter dig blockera denna teknik genom att inaktivera vissa externa bilder i e-postmeddelanden. Detta kan du göra i inställningarna i din e-postklient. Här kan du vanligtvis välja om e-postmeddelanden ska visa ”externa bilder”, ”externt innehåll” eller ”bilder” som standard.

12.3 En del webbläsare ger dig också möjlighet att ladda ner och installera tillägg som blockerar spårningsteknik.

13. Intressebaserad annonsering

13.1 Vi deltar i intressebaserad annonsering och använder tredjepartsannonsbolag för att visa dig riktade annonser som bygger på din webbhistorik och användning av Webbplatsen. Vi kan dela, eller vi kan tillåta tredjeparts onlineannonseringsnätverk, sociala medieföretag och andra tredjepartstjänster att samla in, information om din användning av Webbplatsen över tid så att de kan spela eller visa annonser för Webbplatsen, våra produkter och tjänster samt liknande produkter och tjänster på andra webbplatser, appar eller tjänster du använder (inbegripet Google och Facebook).

13.2 Normalt sett, men inte alltid, samlas denna information in genom cookies och liknande spårningsteknik. Dessa tredjepartsföretag kan komma att samla in mobilidentifierare, såsom iOS-id för annonsering (IDFA), Googles annons-id liksom din enhets ip-adress, information om andra applikationer på din enhet, din geografiska plats, information om din användning av Webbplatsen och information om vilka annonser du har sett eller klickat på.

13.3 Vi och våra tredjepartpartners använder denna information för att göra annonserna du ser online mer relevanta för dig och tillhandahålla annonsrelaterade tjänster som rapportering, attribution, statistik och marknadsresearch.

13.4 Vi kan också använda vissa former av displayannonsering och andra avancerade funktioner via Google Universal Analytics, såsom Remarketing with Google Analytics, Google Display Network Impression Reporting, DoubleClick Campaign Manager Integration och Google Analytics Demographics and Interest Reporting. Dessa funktioner gör att vi kan använda förstapartscookies (såsom Google Analytics-cookien) och tredjepartscookies (såsom Doubleclick-cookien) eller andra tredjepartscookies tillsammans för att utforma, optimera och visa annonser utifrån dina tidigare besök på Webbplatsen. Du kan kontrollera dina annonsinställningar eller välja bort vissa av Googles annonseringsprodukter genom att besöka Google Ads Preferences Manager, som för närvarande finns på https://google.com/ads/preferences eller NAI:s onlineresurser på www.networkadvertising.org/choices.

13.5 Chiaro Technology samarbetar med Rakuten Advertising, som kan komma att samla in personuppgifter när du interagerar med vår webbplats. Insamlingen och användningen av dessa uppgifter regleras av vår integritetspolicy som finns här. https://rakutenadvertising.com/legal-notices/services-privacy-policy

13.6 Det är möjligt att du kan begränsa användningen av dessa identifierare för intressebaserad annonsering på en viss enhet genom att välja "begränsa annonsspårning" (iOS) eller "välj bort intressebaserade annonser" (Android). Du kan även välja bort några, men inte alla, intressebaserade annonser som visas av mobila annonsnätverk genom att besöka http://youradchoices.com/appchoices och ladda ner mobilappen AppChoices.

13.7 För att få veta mer om intressebaserad annonsering och hur du kan välja bort några av dessa annonser kan du besöka:

a) Network Advertising Initiatives onlineresurser på www.networkadvertising.org/choices;

b) DAA:s resurser på www.aboutads.info/choices; och/eller

c) Your Online Choices på www.youronlinechoices.eu

13.8 Observera att när du väljer bort intressebaserad annonsering via NAI:s och DAA:s eller Your Online Choices onlineresurser väljer du endast bort intressebaserade annonser i den specifika webbläsaren eller enheten, men du kan fortfarande få intressebaserade annonser på dina övriga enheter. För att undvika detta behöver du välja bort intressebaserade annonser i alla webbläsare och enheter du använder.

13.9 Några av dessa bortvalsmöjligheter kanske inte fungerar om inte din webbläsare är inställd för att acceptera cookies. Om du raderar cookies, ändrar webbläsarens inställningar, byter webbläsare eller enhet eller använder ett annat operativsystem behöver du återigen välja bort dessa cookies.

13.10 Observera att ditt bortval av intressebaserad annonsering inte betyder att du inte längre kommer att se annonser på din enhet – det betyder bara att annonser inte längre anpassas efter dina intressen.

14. Länkar till webbplatser som tillhör tredje part

14.1 Webbplatsen och våra Appar kan från tid till annan innehålla länkar till och från webbplatser som tillhör tredje part, inbegripet våra partnernätverk, annonsörer, handelspartners, nyhetspublikationer och återförsäljare. Om du följer en länk till någon av dessa webbplatser bör du tänka på att varje webbplats har sin egen integritetspolicy och att vi inte bär något ansvar för denna policy. Kontrollera policyn på respektive webbplats innan du skickar någon information till webbplatsen.

15. Vår policy för barn

15.1 Vår Webbplats och våra Appar riktar sig inte till personer under 18 och vi samlar inte medvetet inte personuppgifter från någon under 18. Om du får veta att ditt barn har gett oss personuppgifter utan ditt medgivande bör du kontakta oss enligt nedan så att vi kan vidta åtgärder för att ta bort uppgifterna och avsluta det konto ditt barn eventuellt har skapat hos oss.

16. Ändringar av denna policy

16.1 Vi kan från tid till annan uppdatera Integritetspolicyn och därför bör du regelbundet läsa den här sidan. När vi gör betydande ändringar i Integritetspolicyn uppdaterar vi ”senast uppdaterad”-datumet i slutet av Integritetspolicyn. Ändringar av Integritetspolicyn träder i kraft när de läggs ut på den här sidan.

17. Meddelande till dig

17.1 Om vi behöver informera dig om något, oavsett om det är i juridiskt syfte, marknadsföringssyfte eller annat affärsrelaterat syfte, kommer vi att kontakta dig på det sätt som vi anser vara bäst. Vanligen kontaktar vi dig via e-post eller genom ett meddelande på Webbplatsen eller i våra Appar. Det faktum att vi kan komma att skicka meddelanden till dig hindrar dig inte från att välja bort viss typ av kontakt enligt vad som beskrivs i Integritetspolicyn.

18. Kontakta oss

18.1 Kontakta oss på privacy@elvie.com om du har frågor, kommentarer eller begäranden som gäller Integritetspolicyn. Om du bor i EES-området och istället vill kontakta vår representant inom EES hittar du kontaktuppgifterna här.

18.2 Om vi inte kan lösa ett problem du framför till oss har du även rätt att lämna in ett klagomål till din nationella dataskyddsmyndighet. Mer information om hur du kontaktar den nationella dataskyddsmyndigheten i ditt land finns på http://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/index_en.htm eller på https://ico.org.uk/ om du bor i Storbritannien.

18.3 Integritetspolicyn uppdaterades den 8 januari 2021.

Tillägg